Клийнтех България има удоволствието да Ви покани на международния онлайн форум „Ден на иновациите – зелена, дигитална и устойчива икономика“, който ще се състои на 3 декември 2020 г. от 14.00 до 18.00 ч.
Както всяка година, събитието цели да събере представители на национални и европейски институции, новатори, предприемачи, експерти от иновационната еко-система и да постави фокус върху възможностите за растеж чрез иновации, кръгова икономика, устойчиво развитие.Включете се в интерактивни и дискусионни сесии, посветени на текущи инициативи на Европейския институт за иновации и технологии в България и научете повече за бъдещите възможности за финансиране на иновативни идеи през 2021 г.Стартът на събитието ще постави Демо денят на българското издание на най-успешния Акселератор за зелени бизнес решения в Европа, EIT Climate-KIC Accelerator, който Клийнтех България управлява и развива от 2016г. насам.Гости и панелисти ще бъдат представители на Министерство на икономиката, Министерство на образованието и науката, Фонд мениджър на финансовите инструменти в България и общностите на Европейския институт за Технологии и Иновации в направленията за устойчива енергия (EIT Inno Eneregy), климатични иновации (EIT Climate-KIC), суровини (EIT Raw Materials), градска мобилност (EIT Urban Mobility), производства (EIT Manufacturing), членовете на Клуба на новаторите и alumni-общността на Клийнтех България и други партньори и приятели.Приложено ще намерите програма на събитиетоЗапазете своето място чрез регистрация до 02.12.2020 г. на следния линк: https://www.eventbrite.co.uk/e/130383585815
Да отправим заедно поглед към възможностите за една трансформираща и устойчива 2021 г!Очакваме ви!Екип „Клийнтех България”

ЗА КЛИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ

Клийнтех България e бизнес мрежа за чисти технологии, иновации и устойчи- во развитие. Основната дейност на организацията е насочена към консулти- ране и финансиране на иновативни предприятия, предоставяйки подкрепа за бизнес развитие, достъп до международна мрежа от експерти, партньо- ри, клиенти и инвеститори. Компанията работи за подкрепа на старт-ъпи, малки и средни предприятия за въвеждане на нови процеси, продукти и услуги.

Клийнтех България е официален партньор на Европейския институт за ино- вации и технологии (ЕИТ) – звено на Европейския съюз, и работи активно в направленията климат, енергия, производствени технологии, градска мобилност и суровини, като отговаря за управлението на два от регионални иновационни хъбове към EIT Climate KIC и EIT Manufacturing за България.

Клийнтех България инвестира в „бизнесите на бъдещето“. До момента над 200 компании са получили финансова и експертна подкрепа, а мрежата от партньори на Клийнтех България се състои от над 500 експерти в различни иновативни направления. Организацията е координатор и партньор в редица проекти по национални и европейски програми, включително за тран- сгранично сътрудничество Interreg, Хоризонт 2020, Еразъм + и други.

Клийнтех България е партньор на държавни институции в процеса на адап- тиране и прилагане на стратегии за иновации, изменението в климата и прехода към кръгова икономика в България. Организацията работи в активно сътрудничество с местните власти и бизнеса за пилотно тестване на ино- вативни решения и разработване на проекти, свързани с енергийна и ресурс- на ефективност, градска мобилност, споделена икономика, биоразнообразие и устойчиво развитие.

Клийнтех България е член на Управителен съвет на Конфедерацията на рабо- тодателите и индустриалците в България (КРИБ) и работи в тясно сътруд- ничество с водещи национални и международни бизнес организации в сфера- та на финансовите инструменти, индустрията, науката и образованието.

НАГРАДИ  И ОТЛИЧИЯ

Награда от Mинистерство на образованието и науката за цялостен принос за реализирани акселераторски
и обучителни програми, финансирани от ЕИТ

Награда в категориuu „Води” и „Отпадъци” в рамките на „Европейските старт-ъп награди” на ЕК

Награда за най-добра компания в категория „Бизнес и консултантски услуги” (2017)

ПРОГРАМА

14.00 - 14.10

Откриване на демо ден на Акселераторската програма на Клийнтех България и EIT Climate KIC

14.10 - 15.30

Представяне на екипите в Акселераторската програма 2020

„Въпроси и отговори“ от страна на журито

Грид Метрикс

Атлас Агро Сайънс

Еър Лийф

Метеорокс

Плам Енерджи

15.30 - 16.00

Официално откриване на Cross KIC събитието

Официални гости и представители на Министерство на икономиката, Министерство на образованието и науката,
Фонд мениджър на финансовите инструменти в България

16.00 - 16.10

Презентация на Клийнтех България

Дейности и постигнати резултати в работата с ЕИТ до моментa
Г-жа Марияна Хамънова
Изпълнителен директор, Клийнтех България

16.10 - 16.25

Представяне на EIT Climate KIC - Постижения и бъдещи възможности в България

Г-жа Мария Александрова
Проектен координатор, Клийнтех България
Представител на EIT Climate KIC

16.25 - 16.40

Представяне на EIT Manufacturing - Постижения и бъдещи възможности в България

Г-жа Мария Накова
Mениджър Стратегическо развитие, Клийнтех България
Представител на EIT Manufacturing

16.40-16.50

Представяне на EIT InnoEnergy - Постижения и бъдещи възможности в България

Г-жа Ели Щерева
Проектен координатор, Клийнтех България
Представител на EIT InnoEnergy

16.50 - 17.00

Представяне на EIT Urban Mobility - Постижения и бъдещи възможности в България

Г-жа Елица Петкова
Проектен координатор, Клийнтех България
Представител на EIT Urban Mobility

17.00 - 17.10

Представяне на EIT Raw Materials - Постижения и бъдещи възможности в България

Г-жа Марияна Хамънова
Изпълнителен директор, Клийнтех България
Представител на EIT Raw Materials

17.10 - 18.00

Онлайн среща на "Клуба на новатора" - алумни клуба на Клийнтех България

ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ) е самостояте- лен орган на ЕС, който насърчава висококачествените иновации, устойчи- вия растеж и конкурентоспособността на европейската икономика. Той обединява усилията на водещи висши учебни заведения, научноизследова- телски центрове и предприятия, предоставяйки достъп до финансиране на иновативни проекти и инициативи в размер на 2,4 млрд. евро за периода 2014-2020 г.

ЕИТ обединява водещи европейски организации, работещи в областта на иновациите, за да спомогне формирането на динамични, многопластови партньорства, известни като общности на знания и иновации (ОЗИ).

Тези общности:

  • разработват новаторски продукти и услуги;
  • създават нови дружества;
  • обучават ново поколение предприемачи;
  • подпомагат въвеждането на системни иновации, насо- чени към устойчивото раз- витие.

В България ЕИТ открива първия регионален иновационен хъб през 2016 г., като към настоящия момент всички общности за иновации и знание са активни и предлагат специализирана подкрепа за развитието на българската екосистема.

ЕИТ играе съществена роля в настоящата програма за финансиране на научните изследвания и иновации на ЕС — Хоризонт 2020, като търси решения на социалните и икономически предизвикателства.

В рамките на новия програмен период 2021-2027 г. ЕИТ ще разраства възможностите, които предлага за държавите членки, част от Регионалната иновационна схема, каквато е и България. Иновациите продължават да бъдат основен фокус на работа в активно сътрудничество с местната екосистема.

Иновацията е своеобразно миннодобивно предприятие, тъй като вместо познатите технологии за открити или подземни рудници за добив на минерали, тя предлага нова технология, при която подобни полиметални минерали се добиват от морска вода. Това е същината на „Технология за добив на Браунов газ и минерали, богати на полиметали от морска вода“ за която ни разказват нейният създател Чавдар Каменаров, предаде репортер на БГНЕС.

Иновативната технология нямала аналог и е предназначена за добив на енергия, минерални ресурси, а на изхода от етапите й се добива чиста дестилирана вода, годна за питейни нужди.

Тя е разработена от инженерите Чавдар Каменаров и Пламен Каменаров, като нейното цялостно развитие преминава през три етапа. Разработената пилотна инсталация за добив на Браунов газ е базова и е първият етап от цялостна многофункционална технология.

“Създадохме технология, която извлича Браунов газ от морска вода. Това е първата и единствена засега със световно значение. Уникалното е в нея, че има няколко големи обхвата на действие и е приложима в много области на индустрията, имаме енергиен носител – Браунов газ, следва добив на минерали, богати на полиметали, и се стига до питейна и тежка вода, като на последен етап с използването на малка част от Брауновия газ се унищожават битови отпадъци. При тази конфигурация технологията се превръща вече в енергийна, за добив на ел. енергия и топлинна енергия, както за бита, така и за индустрията“, заяви инж. Чавдар Каменаров. Той добави, че когато се използват само първите два етапа – производство на Браунов газ с полиметални минерали, плюс регенерация, т.е. използване на добитата енергия за връщането й в началото, то технологията се превръща в една своеобразна обезсолителна инсталация, която енергийно се самозахранва.

„Е, няма такава създадена в света. Всички са изключително енергоемеки и всички са на принципа на мембранните технологии, обратната осмоза“, допълва създателят.

Според инженерите тази инсталация може да се използва в различни икономически направления, в зависимост от това какви са нуждите и от кои функционалности на технологията се нуждаят заинтересованите страни.

Ако се използва само първи етап, тогава се получава една миннодобивна или рудодобивна инсталация, която получава рудата или минералите от морска вода.

Инж. Чавдар Каменаров допълва още, че това е пилотната инсталация и представлява своеобразно миннодобивно предприятие. „Добиваме минерали, вместо да се нарушава целостта на земята в подземни галерии, където се хвърлят огромни инвестиции. Просто отиваш да си го вземеш от водата и на изхода пиеш вода, която вече е обработена и от морска е станала питейна“, обясни той.

Технологията е защитена пред Патентното ведомство на Р. България с два полезни модела и издаден национален патент.

„Нашата технологична иновация не е част от съществуващите индустрии днес. Ние създаваме и представляваме ново, непознато за останалите пазарно пространство, което задава възможност за висок ръст на приходите. През годините на нашето развитие ние се съсредоточихме върху разбирането за основополагащата сила на бизнеса, а именно – способността да се създаде нова незаета пазарна ниша. Обхватът на възможностите на нашата технология, която е без аналог, предлага на клиентите (потребителите) скок в стойността. Идеята е този проект да бъде стратегически заложен в развитието на България, защото ние искаме той да остане в страната ни“, обясни Георги Тутанов, които също е част от екипа на иноваторите и допринася за развитието на проекта. Колкото до това дали може да измести отрасли, той подчерта, че тя може само да ги надгради.

„Всяка една технология, която има висок икономически потенциал, може да подпомага развитието на образованието, а знаем в България най-големият недостиг в образованието е остарялата технология и липсата на кадри. Това е основният проблем. Подобни иновации носят икономически потенциал, който може да се превърне в гъвкав образователен модел, т.е. да бъде инвестирано в развитието на млади учени, на ученици под формата на стипендии“, посочи пък Георги Мавров, който работи по организационната политика за мрежово управление на знанието. /БГНЕС/

Източник: БГНЕС

Патентованата от инж. Чавдар Каменаров нова технология може изцяло да промени индустриалната карта както на България, така и на света.

При огромен интерес и в препълнена зала в Националния политехнически музей в столицата на ул. „Опълченска“ 66 премина на 17 юли мултимедийната презентация на иновативната „Технология за добив на Браунов газ и минерали, богати на полиметали от морска вода“ на инж. Чавдар Каменаров. „Никога музеят не е бил толкова пълен с хора“, споделиха уредниците. Присъстваха научни светила, водещи бизнес предприемачи, иноватори, студенти. Бяха дошли и хора, изкушени от темата за новата технология, която може изцяло да промени индустриалната карта както на България, така и на света.

Патентованата от иноватора инж. Каменаров технология няма световен аналог. Тя е с уникални характеристики и при разгръщането на целия й потенциал се стига до многофункционален апарат, който успешно покрива няколко икономически, стопански и професионални области, стана ясно от презентацията на инж. Каменаров, изобретател с 40-годишен опит в иновациите.

Инсталацията, произведена на основата на технологията, произвежда метали от минералите, които се извличат при добиването на Браунов газ от морската вода. Производител е на  енергия, обезсолява морската вода и я прави чиста питейна вода. Технологията може да бъде използвана и за унищожаване на битови отпадъци и накрая да се превърне в една цялостна екологична инсталация.

Едно от големите предимства на технологията е, че може успешно да бъде използвана за очистване на силно замърсени хвостохранилища, включително и радиоактивно заразени, да се рекултивират силно замърсените земи и почви, като на изхода отново се получава енергия.

Ако технологията и производството останат в България, това ще изстреля икономиката ни във висините, единодушни бяха участниците в презентацията. Приложението на технологията решава 3 основни проблема на конвенционалните системи: изразходването на природните ресурси, замърсяването на околната среда и намаляването цената на енергията.

На основата на иновацията е създаден технологичният стартъп „Плам Енерджи“ АД с изпълнителни директори инж. Чавдар Каменаров и Цвета Кирилова, чиято основна цел е веднага да реализира поредица от научни открития.

„Уникалното откритие прави забележителен пробив в областта на възобновяемите енергийни източници в отговор на глобалните екологични потребности, като предлага нова визия за икономическо и социално развитие с глобален позитивен екологичен отпечатък – каза Цвета Кирилова. – Екип от амбициозни учени успяха да разработят интелигентна, многофункционална пилотна инсталация за добив на Браунов газ, която е абсолютна новост в света на високотехнологичните иновации.

Науката винаги води индустрията напред, обратното е почти невъзможно, а бизнесът и науката се нуждаят от свързаност, от стъпаловиден и успореден растеж, чрез който взаимно да задоволяват потребностите си. Цивилизационният скок на човечеството има потребност от динамично развиващата се наука, която се нуждае от мащабни инвестиции и икономическото съучастие на предприемачите.“

Предизвикателството пред екипа на „Плам енерджи“ АД бе едновременно да организираме, презентираме и интегрираме науката в бизнес начинание, също да си представим, а в последствие да изобретим нова световна технология – иновация, която ще направи XXI в. по-мирен и по богат от XX в. Нека не забравяме, че след нас, тук на Земята, ще останат да живеят децата и внуците ни. Те заслужават чиста Планета и здрава среда. Като разбираме философията, че съзнание се повдига със знание, ние не правим просто бизнес или просто наука, ние „Надграждаме света с наука“, каза още Кирилова.

„Нашата технологична иновация не е част от съществуващите индустрии днес. Ние създаваме и представляваме ново, непознато за останалите пазарно пространство, което задава възможност за висок ръст на приходите. През годините на нашето развитие ние се съсредоточихме върху разбирането за основополагащата сила на бизнеса, а именно – способността да се създаде нова незаета пазарна ниша. Обхватът на възможностите на нашата технология, която е без аналог, предлага на клиентите (потребителите) скок в стойността. Идеята е този проект да бъде стратегически заложен в развитието на България, защото ние искаме той да остане в страната ни“, обясни Георги Тутанов, които също е част от екипа на иноваторите. Колкото до това дали може да измести отрасли, той подчерта, че тя може само да ги надгради.

„В съвременния свят знанието и иновациите се превръщат във все по-голяма ценност, защото те носят най-висока добавена стойност, – каза още Георги Тутанов. – Технологията, сведена в по-малък мащаб, ще има приложение навсякъде в ежедневието и това ще донесе едно голямо развитие за всички. Представете си черупката на охлюва, когато я разрежете, се получава златното сечение. Ако то бъде заложено като стратегия за създаване на нов тип икономика и индустрия, ще предизвика подем и ще създаде нов тип икономика и промишленост. Тя пък ще има нужда от нови кадри. Тях също ще трябва да преструктурираме и обучим, а така ще постигнем иновация и в образованието. В тази посока виждам развитието на технологията и компанията“.

„Всяка една технология, която има висок икономически потенциал, може да подпомага развитието на образованието, а знаем в България най-големият недостиг в образованието е остарялата технология и липсата на кадри. Това е основният проблем. Подобни иновации носят икономически потенциал, който може да се превърне в гъвкав образователен модел, т.е. да бъде инвестирано в развитието на млади учени, на ученици под формата на стипендии“, посочи пък Георги Мавров, който работи по организационната политика за мрежово управление на знанието.

Георги Мавров и Георги Тутанов от екипа на „Плам Енерджи“.

До късно вечерта продължи оживената дискусия, като въпросите от публиката не спираха да валят, а разговорите продължиха и в коридора и в двора на музея. Организаторите обявиха, че през месец септември в Пловдив за пръв път ще демонстрират как работи инсталацията за добив на Браунов газ и минерали от морска вода. Точната дата ще бъде обявена допълнително.

Наше технологично откритие за добив на минерали от Черно море ни извежда сред лидерите на картата на световните иновации.

Едно българско откритие е на път да доведе до революция в различни сфери на индустрията – металургия, енергетика, екология. Световното изобретение на инж. Чавдар Каменаров – „Технология за добив на Браунов газ и минерали, богати на полиметали от морска вода“ e своеобразна миннодобивна инсталация за извличане на минерали, изключително богати на полиметали, а също и за добив на питейна вода от морето. Инсталацията може и да унищожава битови отпадъци, да произвежда електрическа и топлинна енергия за бита и промишлеността по много евтин и екологично чист начин.

Инженер Каменаров, как стигнахте до това откритие?

През 2007 г. направих демонстрация, като подкарах една моя стара шкода с чешмяна вода, след като добих от нея Браунов газ. Не можах да дам ход на това откритие, защото срещнах големи затруднения в доставката на специални проводници с високотемпературна изолация – около 400 градуса. Реших да направя опит за добив на Браунов газ с морска вода и бях изумен от резултатите.

Какво показаха те?

Моите усилия бяха да добивам Браунов газ от най-масовия източник – морската вода. Тя е неограничен и неизтощаем, безкраен ресурс. При добива се получиха утайки в огромни количества. В тях има значителна концентрация на минерали, от които могат да се извличат всякакви метали. Когато ги предоставих за анализ в лаборатория и видях резултатите, останах силно изненадан: добивам едно, а получавам нещо далеч по-добро от това, което съм търсил.

Тогава епицентърът на изследванията ми се измести в посока добив на минерални ресурси. По-късно, когато продължихме с лабораторните анализи, очаквахме да получим много по-богати утайки, получени от водата, взета от Егейско море, но се получи обратното. Най-добри резултати показа водата на Черно море. България държи в ръцете си световна иновация с огромен потенциал. Имаме невероятна възможност. Четох в „Списание 8“, че преди години американският посланик в България е направил коментар, че нямаме нужда от природен газ, след като българин е изобретил брауновия.

Инж. Чавдар Каменаров.

Темата за Брауновия газ, открит от българина Илия Вълков, познат на света с името Юл Браун, се дискутира широко в публичното пространство…

Приживе варненецът Илия Вълков казва „Бог е създал първо водата и е вложил цялата си енергия в нея“. Брауновият газ вълнува горещо учените и инженерите у нас и по света от дълго време. Получава се чрез електролиза на водата, при която водородът и кислородът се разделят. Това не е нещо ново, нито сложно – електролизата е открита преди близо два века от Фарадей. Новото е, че когато двата газа след това се смесят, дори под налягане, те не експлодират, а се свързват мирно и тихо. През 1972 г. Илия Вълков патентова свой метод за електролиза. При него водородът се превръща в безопасно и неексплозивно гориво, което не се нуждае от специално съхранение, защото се употребява на момента.

Разработва и генератор, който произвежда газ, наречен в негова чест „Браунов газ“. Той открива, че водородът и кислородът, добити в точно стехиометрично съотношение (равни пропорции на веществата – б.а.), но само при определени условия, вместо да гърмят, имплодират (навътре). Негови са думите: „По-добре буталото да се задвижва с имплозия, отколкото с експлозия. Експлозиите са унищожителни, а имплозиите са съзидателни. Това е и принципът на създаването на Вселената.”

Илия Вълков е искал да помогне за развитието на науката и да наложи ползите от Брауновия газ в ежедневието, като е мислил за екологията на планетата – “От вода и пак на вода с чиста енергия, която може да пречисти водата, въздуха, храната, въобще света.” Брауновият газ е интелигентен и това особено много впечатлява моята партньорка в проекта Цвета Кирилова. Тя го сравнява с интелигентен разум, нарича го „разумно същество“. Например, ако насочите горелка с Браунов газ към човешка ръка, няма да я изгори, защото той пропуска „своите“, „себеподобните“, тъй като в човешкото тяло водата е около 80%. И тъй като Брауновият газ произлиза от водата, „пропуска“ и не „наранява“ всеки обект от живата природа, с водно съдържание.

Но ако срещу него се постави една пръчка волфрам например, не просто ще я стопи. Тази избирателна способност на Брауновия газ позволява с различна температура да се обработват различни сплави, метали. Това е уникалното при него и затова откривателят му Илия Вълков – Юл Браун е бил, меко казано, полудял по него. Газът му изглеждал като някакво живо същество, което може да „мисли“, „разсъждава“ и да подхожда внимателно към живата и нежива материя.

А какви са предимствата на разработената от вас и патентована „Технология за добив на Браунов газ и минерали, богати на полиметали от морска вода“?

Ние стигаме по-далеч от Илия Вълков като знак на признателност към делото му и това, че България има морален дълг към този учен. Нашата патентована иновативна „Технология за добив на Браунов газ и минерали, богати на полиметали от морска вода“няма световен аналог. Тя е с уникални характеристики и при разгръщането на целия й потенциал се стига до многофункционален апарат, който успешно покрива няколко икономически, стопански и професионални области.

Първо, тя произвежда метали от минералите, които се извличат при добиването на Браунов газ от морската вода. Освен това е производител на енергия, обезсолява морската вода и я прави чиста питейна вода. Технологията може да бъде използвана и за унищожаване на битови отпадъци и накрая да се превърне в една цялостна екологична инсталация.

Едно от големите предимства на технологията е, че може успешно да бъде използвана за очистване на силно замърсени хвостохранилища, включително и радиоактивно заразени, да се рекултивират силно замърсените земи и почви, като на изхода отново се получава енергия. Според потребностите и нуждите на дадена индустрия могат да бъдат усилени определени качества на инсталацията. Да кажем, може да бъде поставена на брега на Африка, да пречиства морската вода и да я превръща в питейна вода. Така ще се захранват с чисти водни ресурси цели общности, които страдат от недостиг на вода.

Може да бъдем изключително полезни в миннодобивната индустрия. Затова смятам, че човечеството е напълно готово да премине на една по-висока скорост в технологичното си познание. Както казва приятел на Цвета, потенциалът на технологията ни е все едно да стъпиш на Марс, преди да си открил огъня и колелото“, ако може да се сравни така!

Това „интелигентно същество“ – Брауновият газ може да даде силен тласък на нещастната ни съсипана индустрия…

Разбира се, иновацията ни не само може да я подпомогне, но да доведе до революция в индустрията. Чрез технологията ни можем да да дадем тласък на една нова стратегия за икономическо и стопанско развитие на България. Металургията например е една от най-енергоемките индустрии. Едно е да получиш минералите, а друго е да получиш метал от самия минерал.

Ако технологията и производството останат в България, това ще изстреля икономиката ни във висините, надяваме се на диалог с институциите. Приложението на нашата технология решава три основни проблема на конвенционалните системи: изразходването на природните ресурсите, замърсяването на околната среда и намаляването цената на енергията.

Излиза, че не е необходимо да се копае земята, за да се добиват метали?

Когато се открие едно природно находище, то се разработва. Хвърлят се огромни инвестиции да се правят подземни галерии за укрепване, обезопасяване, обезводняване… В началото то дава добри резултати, защото има високо съдържание на някакъв елемент – желязо, хром или нещо друго. Но с течение на експлоатацията концентрацията на елемента все повече намалява, рудникът се запечатва и се търси ново находище. Докато при нашата иновативна и изцяло екологична Технология за добив на Браунов газ и минерали, богати на полиметали от морска вода,параметрите са непроменяеми с течение на времето, защото източникът е неограничен и не се изтощава – морската, океанска вода.

Има ли значение къде в българската акватория на Черно море ще се добиват минерали?

Не, разликите в съдържанието на минерали в различни участъци на нашата черноморска акватория са толкова минимални, че няма значение къде точно ще работи инсталацията. За нас най-ценната вода е Черно море. Правил съм опити и в акваторията на Егейско море и очакванията ми бяха да получа много по-добри резултати. Оказа се точно обратното – нашата акватория е много по-добра, независимо че солеността на Егейско море е много по-висока.

Къде може да работи тази пилотна инсталация, на брега или в морето?

Мобилна е, на колела. Работи на открито, компактна е като размери – 2 м на 2 м. Споменах, че с технологията може да се очистват и хвостохранилищата, включително и заразена радиоактивна вода, а на изхода излиза като питейна вода, а всички разтворени радиоактивни минерали могат да се ползват отново. Публично известно е, че Брауновият газ е единственият газ, с който може да се неутрализират радиоактивните отпадъци от ядрените реактори. Сега те се загробват дълбоко под земята в бетонни саркофази и цялата тази зона става необитаема в рамките на 100 хиляди години. При обработка с Браунов газ за няколко минути радиоактивността изчезва.

Когато се прави по-голяма, промишлена инсталация по нашата технология, най-удачно е да е на морския бряг, а още по-хубаво е да е на някой пустинен скалист необитаем бряг. Иначе това е абсолютно чиста технология, няма никакви вредни отпадъци. А пък ако не се изгаря Брауновият газ, който ще се получава, около тази инсталация трябва да има само санаториуми.

Защо?

Защото инсталацията ще произвежда кислород в огромни количества и въздухът ще е пречистен.

В същото време големи мощни корпорации изграждат цели плаващи градове в акваториите си за добив на минерали, дупчат морското дъно. Това не е ли пагубно за морската флора и фауна?

Срещу тези плаващи градове има яростна съпротива от всички екологични организации по света. Те влагат милиарди средства в използването на роботи, които да слязат до морското дъно на дълбочина, на която човек не би оцелял – 6000 м, при налягане от 600 атмосфери. Технологията им е такава, че роботите изгребват всичките конкрети от морското дъно. Тези буци роботите ги разбиват и превръщат в гъста водна емулсия, която с мощни помпи се качва на повърхността. Там с мощни сепаратори се отделят утайките, механичните примеси, а остатъчната вода се връща в морето.

После цялата тази зона става мъртва зона. Измират всички живи организми. Светът незабавно трябва да преодолее този ужасяващ екологичен проблем. Ако не го направи, прогнозите за бъдещето на планетата Земя са апокалиптични.

Не очаквате ли същата яростна съпротива от тези предприемачи, след като предлагате евтина и екологично чиста технология?

Не, точно обратното, ние ще им бъдем изключително полезни. Очакваме те вместо да влагат милиарди в тези плаващи градове, да премахнат 3 нули от разходите си, и ще направят същото проучване с нашата инсталация. Разходите са в зависимост от това, с каква мощност и с каква големина ще бъде инсталацията. Но при едни и същи мощности, при нашата инсталация инвестициите са многократно по-малки. Да не говорим, че при тях енергията, която се влага, по никакъв начин не се регенерира. Докато при нашата технология енергията се регенерира.

Вашата партньорка в проекта Цвета Кирилова публикува интересната теза, че близка до тази технология е била позната на нашите предци още в древността, по време на развитието на Варненската Черноморска цивилизация. Какво мислите по въпроса?

Да, защо не? Говорихме дълго с Цвета по тази тема, абсолютно я подкрепям. Разбира се, засега е само хипотеза. Тя от години се интересува от древната история на България. Известно е, че във Варненския халколитен некропол е открито най-старото злато в света. Преди Черноморския потоп по тези земи е имало процъфтяваща цивилизация, с огромно познание, която се е занимавала с наука и култура и е предала това знание на следващите поколения.

Намерените във Варненския халколитен некропол накити от злато и други метали са изработени по начин, напълно непознат за съвременните занаятчии. Наскоро Цвета ми показа интервю на доц. Христо Смоленов за Потопа в Черно море, за тайните на Варненския некропол. В него той казва, че нашите предци от Варненската цивилизация са доставяли мед и злато за своите ювелирни творби от областта на днешна Стара Загора.

Според хипотезата на Цвета Кирилова, възможно е подобна на откритата от нас технология за добив на Браунов газ и метали да е била добре известна на тези просветени умове. Според нея няма логика такива изкусни майстори, които за изработката на накити и други предмети от бита, са използвали уникална технология, пък да са добивали и пренасяли злато и мед от далечни земи. Напълно е възможно точно на бреговете на Черно море те да са развивали златодобив, металобработване и ювелирна индустрия, като са извличали златото от морето на метри разстояние от домовете си, превръщайки цивилизацията Варна в ковачница на знание, умения и култура. Днес България може да постигне своя Златен век отново и да вдигне икономиката си на крака.

Цвета е прочела също, че според Херодот в района пък на днешния Созопол, заселен от тракийското племе –  скирмиади, популярни в древността като опитни рудари, се поддържали търговски връзки с целия Егейски свят. Контактите им с Мала Азия са били на много високо ниво, търгували са с древногръцкия град на западния бряг на Мала Азия –  Милет. Не случайно като наследство от културата на траките – скирмиади Аполония-Созопол успява да запази независимостта си и по-времето на военните кампании на Филип II Македонски и на Александър Велики.

Траките са били многобройни племена, населяващи огромен ареал в Югоизточна Европа, големи части от полуостров Мала Азия, а и доста по на север от устието на р. Дунав. Те са участвали и в Троянската война, но това не подлежи на съмнение, защото Омир го е описал, вярно само чрез устни предания, но те са се предавали през поколенията.

И така, само ние, Българите, които сме дали Просвещение на Европа, можем да развием богатството, което имаме като „Златна иновативна акция“, за да превърнем България дори в по-красива и успешна от Швейцария.

Известно е от популярната археология, че при проучване на пирамидите е установено, че древните хора в Египет са ползвали примитивен, но ефективен начин за добив на електрическа енергия чрез галванични елементи, от рода на медна и желязна пръчка, потопени в оцетна киселина, дават галванична връзка и е възможно да се произведе ток от няколко волта.

Има артефакти в същите пирамиди, от където може да се заключи, че същите древни „инженери“ за добивали и изкуствена светлина от тези галванични елементи, в резултат на което са могли да нанесат редица, и то сложни рисунки по стените с изобразяване на цели митологични или от ежедневието сцени. Защо тогава да не е възможно нашите праотци от нашия черноморски бряг по някакъв начин да не са добивали така популярния днес Браунов газ, по някаква тяхна си технология, в резултат на което са извличали някои ценни метали, като например мед, злато и др. подобни.

И днес ние, съвременниците, да считаме че сме направили кой знае какво откритие, след като същото е правено преди около 6-7000 г. пр. н.е. от нашите праотци, живели в крайбрежната зона на сладководното тогава езеро, наречено днес Черно море? Така че не е за пренебрегване и такава хипотеза, че тези технологии, които считаме днес за много добри, едва ли не гениални, да са били известни на древните хора от преди 6-7000 години пр.н.е.

Част от екипа на „Плам Енерджи“: Яна Трендафилова, инж. Пламен Каменаров и Цвета Кирилова.

От патриотизъм ли оставате в България?

Не става въпрос само за патриотизъм, това ми е в кръвта. За всичко, свързано с изследванията ми, досега съм бъркал в собствения си джоб. Имаме ли финансиране, започваме да правим тези инсталации. Очакваме предприемчиви хора с възможности да оценят значението на откритието и безкрайните възможности, които то предлага, и да инвестират в него. Създали сме технологичния стартъп „Плам Енерджи“, чиято основна цел е веднага да реализира поредица от научни открития. Много бързо ще превърнем разработките си в печеливш бизнес, каквото е мотото на компанията ни – „Надграждаме света с наука“ – Start Upgrading the world with science и така превръщаме науката в бизнес.

Кога ще покажете откритието си пред по-широка аудитория?

На 17 юли от 18 часа в Националния политехнически музей в столицата на ул. „Опълченска“ 66 за пръв път ще направим мултимедийна презентация и да разкажем за нашата технология. Ще покажем на хората снимки, схеми, ще направим изживяването им незабравимо. Самата инсталация ще представим в Пловдив в края на септември.

Ще поканим учени, студенти от различни университети със специалности, близки до тази технология, приятели, бизнесмени и структури, които имат интерес да се превърнат в потенциални инвеститори в този проект. Ние не случайно се спряхме на Политехническия музей, защото там се пазят спомени от работата на откривателя на Брауновия газ Юл Браун или българския Илия. Така че всеки, който се интересува, да заповяда, ще отговаряме на всякакви въпроси.

Двамата изпълнителни директори на „Плам Енерджи“ Цвета Кирилова и инж. Чавдар Каменаров.

Роденият в Пловдив инж. Чавдар Каменаров завършва Транспортния факултет към Техническия университет в София, специалност машинен инженер, и 2-годишна специализация в металургията. Оглавявал е много производствени предприятия. Близо 40 години се занимава и с научна работа, има над 30 изобретения и много научни публикации. През последните 15 години се занимава с проучване, изследване и разработване на нови възобновяеми източници на енергия, свързани с получаване на Браунов газ от сладководни водоеми и морска вода.

Партньори

с подкрепата на:
Ceantech Bulgaria
с подкрепата на:
Climate-kic
crossmenu