Plam Energy

Технологията за добив на Браунов газ и минерали, богати на полиметали, от морска вода е абсолютна световна новост.

За първи път, както от енергийна, така и от минералодобивна гледна точка, нашата технология постига добив на минерали, богати на черни, цветни и редки метали и то в концентрации десетки, стотици, а за някои метали до няколко хиляди пъти над концентрациите в естествените седименти на дъното на световния океан, като за някои концентрациите на метали стават съизмерими и с естествените рудни полиметални находища. Добивът на полиметалните минерали съпътства и е неразделна част от получаването на Брауновия газ.
За повече информация
посетете страниците на Investbook
на платформата
От енергийна гледна точка, за първи път се осъществява добив на Браунов газ, който е най-калоричното гориво в сравнение с всички известни горива досега. Брауновият газ е 4 пъти по-калоричен от изгарянето на чистия водород.

Технологията на „Плам енерджи“ АД за 1 kWh (киловат час) електричество произвежда 1370 литра Браунов газ. За сравнение Илия Вълков (Юл Браун) за 1 kWh е постигнал 560 литра Браунов газ, а други световни постижения за 1 kWh - 340 литра Браунов газ.

Партньори

с подкрепата на:
Ceantech Bulgaria
с подкрепата на:
Climate-kic
crossmenu