Международен онлайн форум „Ден на иновациите – зелена, дигитална и устойчива икономика“

Клийнтех България има удоволствието да Ви покани на международния онлайн форум „Ден на иновациите – зелена, дигитална и устойчива икономика“, който ще се състои на 3 декември 2020 г. от 14.00 до 18.00 ч.
Както всяка година, събитието цели да събере представители на национални и европейски институции, новатори, предприемачи, експерти от иновационната еко-система и да постави фокус върху възможностите за растеж чрез иновации, кръгова икономика, устойчиво развитие.Включете се в интерактивни и дискусионни сесии, посветени на текущи инициативи на Европейския институт за иновации и технологии в България и научете повече за бъдещите възможности за финансиране на иновативни идеи през 2021 г.Стартът на събитието ще постави Демо денят на българското издание на най-успешния Акселератор за зелени бизнес решения в Европа, EIT Climate-KIC Accelerator, който Клийнтех България управлява и развива от 2016г. насам.Гости и панелисти ще бъдат представители на Министерство на икономиката, Министерство на образованието и науката, Фонд мениджър на финансовите инструменти в България и общностите на Европейския институт за Технологии и Иновации в направленията за устойчива енергия (EIT Inno Eneregy), климатични иновации (EIT Climate-KIC), суровини (EIT Raw Materials), градска мобилност (EIT Urban Mobility), производства (EIT Manufacturing), членовете на Клуба на новаторите и alumni-общността на Клийнтех България и други партньори и приятели.Приложено ще намерите програма на събитиетоЗапазете своето място чрез регистрация до 02.12.2020 г. на следния линк: https://www.eventbrite.co.uk/e/130383585815
Да отправим заедно поглед към възможностите за една трансформираща и устойчива 2021 г!Очакваме ви!Екип „Клийнтех България”

ЗА КЛИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ

Клийнтех България e бизнес мрежа за чисти технологии, иновации и устойчи- во развитие. Основната дейност на организацията е насочена към консулти- ране и финансиране на иновативни предприятия, предоставяйки подкрепа за бизнес развитие, достъп до международна мрежа от експерти, партньо- ри, клиенти и инвеститори. Компанията работи за подкрепа на старт-ъпи, малки и средни предприятия за въвеждане на нови процеси, продукти и услуги.

Клийнтех България е официален партньор на Европейския институт за ино- вации и технологии (ЕИТ) – звено на Европейския съюз, и работи активно в направленията климат, енергия, производствени технологии, градска мобилност и суровини, като отговаря за управлението на два от регионални иновационни хъбове към EIT Climate KIC и EIT Manufacturing за България.

Клийнтех България инвестира в „бизнесите на бъдещето“. До момента над 200 компании са получили финансова и експертна подкрепа, а мрежата от партньори на Клийнтех България се състои от над 500 експерти в различни иновативни направления. Организацията е координатор и партньор в редица проекти по национални и европейски програми, включително за тран- сгранично сътрудничество Interreg, Хоризонт 2020, Еразъм + и други.

Клийнтех България е партньор на държавни институции в процеса на адап- тиране и прилагане на стратегии за иновации, изменението в климата и прехода към кръгова икономика в България. Организацията работи в активно сътрудничество с местните власти и бизнеса за пилотно тестване на ино- вативни решения и разработване на проекти, свързани с енергийна и ресурс- на ефективност, градска мобилност, споделена икономика, биоразнообразие и устойчиво развитие.

Клийнтех България е член на Управителен съвет на Конфедерацията на рабо- тодателите и индустриалците в България (КРИБ) и работи в тясно сътруд- ничество с водещи национални и международни бизнес организации в сфера- та на финансовите инструменти, индустрията, науката и образованието.

НАГРАДИ  И ОТЛИЧИЯ

Награда от Mинистерство на образованието и науката за цялостен принос за реализирани акселераторски
и обучителни програми, финансирани от ЕИТ

Награда в категориuu „Води” и „Отпадъци” в рамките на „Европейските старт-ъп награди” на ЕК

Награда за най-добра компания в категория „Бизнес и консултантски услуги” (2017)

ПРОГРАМА

14.00 - 14.10

Откриване на демо ден на Акселераторската програма на Клийнтех България и EIT Climate KIC

14.10 - 15.30

Представяне на екипите в Акселераторската програма 2020

„Въпроси и отговори“ от страна на журито

Грид Метрикс

Атлас Агро Сайънс

Еър Лийф

Метеорокс

Плам Енерджи

15.30 - 16.00

Официално откриване на Cross KIC събитието

Официални гости и представители на Министерство на икономиката, Министерство на образованието и науката,
Фонд мениджър на финансовите инструменти в България

16.00 - 16.10

Презентация на Клийнтех България

Дейности и постигнати резултати в работата с ЕИТ до моментa
Г-жа Марияна Хамънова
Изпълнителен директор, Клийнтех България

16.10 - 16.25

Представяне на EIT Climate KIC - Постижения и бъдещи възможности в България

Г-жа Мария Александрова
Проектен координатор, Клийнтех България
Представител на EIT Climate KIC

16.25 - 16.40

Представяне на EIT Manufacturing - Постижения и бъдещи възможности в България

Г-жа Мария Накова
Mениджър Стратегическо развитие, Клийнтех България
Представител на EIT Manufacturing

16.40-16.50

Представяне на EIT InnoEnergy - Постижения и бъдещи възможности в България

Г-жа Ели Щерева
Проектен координатор, Клийнтех България
Представител на EIT InnoEnergy

16.50 - 17.00

Представяне на EIT Urban Mobility - Постижения и бъдещи възможности в България

Г-жа Елица Петкова
Проектен координатор, Клийнтех България
Представител на EIT Urban Mobility

17.00 - 17.10

Представяне на EIT Raw Materials - Постижения и бъдещи възможности в България

Г-жа Марияна Хамънова
Изпълнителен директор, Клийнтех България
Представител на EIT Raw Materials

17.10 - 18.00

Онлайн среща на "Клуба на новатора" - алумни клуба на Клийнтех България

ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ) е самостояте- лен орган на ЕС, който насърчава висококачествените иновации, устойчи- вия растеж и конкурентоспособността на европейската икономика. Той обединява усилията на водещи висши учебни заведения, научноизследова- телски центрове и предприятия, предоставяйки достъп до финансиране на иновативни проекти и инициативи в размер на 2,4 млрд. евро за периода 2014-2020 г.

ЕИТ обединява водещи европейски организации, работещи в областта на иновациите, за да спомогне формирането на динамични, многопластови партньорства, известни като общности на знания и иновации (ОЗИ).

Тези общности:

  • разработват новаторски продукти и услуги;
  • създават нови дружества;
  • обучават ново поколение предприемачи;
  • подпомагат въвеждането на системни иновации, насо- чени към устойчивото раз- витие.

В България ЕИТ открива първия регионален иновационен хъб през 2016 г., като към настоящия момент всички общности за иновации и знание са активни и предлагат специализирана подкрепа за развитието на българската екосистема.

ЕИТ играе съществена роля в настоящата програма за финансиране на научните изследвания и иновации на ЕС — Хоризонт 2020, като търси решения на социалните и икономически предизвикателства.

В рамките на новия програмен период 2021-2027 г. ЕИТ ще разраства възможностите, които предлага за държавите членки, част от Регионалната иновационна схема, каквато е и България. Иновациите продължават да бъдат основен фокус на работа в активно сътрудничество с местната екосистема.

crossmenu